top of page

Be-Leef netwerk

Waarom?

Van fragmenten naar eenheid

Hoe?

Jongeren op locaties ervaringen van eenheid en eigenheid laten opdoen.

Wat?

Netwerklocaties en jongeren aan elkaar verbinden.

Jongeren, ontworteld van het mens-zijn
Jongeren, vergeten wie ze in wezen zijn
Jongeren, opgroeiend in een wereld waar materialisme en geld het grootste belang heeft
Jongeren die in een ‘onderwijs’-model worden gedwongen waar velen niet in passen
Jongeren die ‘afwijkend’ gedrag gaan vertonen
Jongeren die aan zelf-medicatie gaan doen
Jongeren die naar de medische wetenschap worden verwezen
Jongeren die chemische preparaten voorgeschreven krijgen
Jongeren die vanaf dan gevoel-loos niet meer weten wie ze zijn


Jongeren zijn de toekomst

Onze huidige toekomst

Ik constateer een fenomeen in de wereld om mij heen dat mij raakt en waar ik iets aan wil doen: het beelddat ik onze huidige toekomst noem. Wat ik zie is dat er jongeren zijn die steeds verder verwijderd raken vanzichzelf. Ik zie een individualistische samenleving waarin deze jongeren gedwongen worden in iets temoeten passen waar ze niet in passen. Ik was ooit zelf een jongere zoals deze, nu ben ik ouder. Ik geloofdat jongeren de toekomst zijn. De generatie van nu gaat in de toekomst moeten zorgen voor de generatievan mij. En ik wil zorgen voor die generatie zodat die ook voor mij kan zorgen als ik het niet meer kan. En zois de cirkel rond. Want door te zorgen voor een ander zorg ik voor mezelf, door te zorgen voor elkaarzorgen we voor onszelf. Dat is mijn holistische kijk op generaties. Ik wil leven in een wereld waarin we voorelkaar zorgen. Waarin we leven als een elkaar steunend geheel. Ik wil daaraan bijdragen.Hoe? Ik ga jongeren faciliteren in het opdoen van ervaringen van eenheid. Door een netwerk van locaties inkaart te brengen. Op al deze locaties is het mogelijk om een ervaring van verbondenheid op te doen. Ikverbind jongeren met een behoefte aan een dergelijke locatie. Een win-win ervaring voor beide kanten.

Zoals ik de huidige samenleving zie: fragmentarisch

Ik zie dat we in de huidige samenlevingsvorm grotendeels onbewust zijn geworden van het geheel. Denadruk ligt op het individualistische, het afgescheidene. Er heerst een huidige fragmentarische(wetenschappelijke) visie. Om dit systeem in stand te kunnen houden hebben we materialisme en geldnodig. Ieder leeft in een eigen afgescheiden huis, kent de eigen omgeving steeds minder goed en iederheeft eigen materialen. Om te eten, te wonen en materialen en machines te kopen moeten we werken.Kinderen gaan naar een indoctrinatie-vorm die ‘onder-wijs’ noemt; een voorbereiding op hetarbeidsproces in plaats van een voorbereiding op het leven. Gebaseerd op (be-)oordelen, controle enangst. Waar het schaarste-denken zorgt voor nog meer egocentrisme.

Zoals ik het liever zou zien: holistisch

Vroeger waren er stammen die zelfbewust waren van de eenheid met alles om hen heen. Daar werd de
kracht en de talenten van het kind herkend en kon het jonge kind de vaardigheden aanleren en ervaring
opdoen om te doen waar het volgens haar of zijn natuur het meeste voor geschikt is.


It takes a whole village to raise a child
It takes a whole village to be human


Vaak is er sprake van intrinsieke motivatie bij de jongere maar zijn de mogelijkheden van de samenleving/
maatschappij beperkt. Ik wil mij inzetten voor het in kaart brengen van een netwerk waar jongeren terecht
kunnen. Om een antwoord te bieden op die steeds groter wordende vraag naar verbinding van jongeren en
jong-volwassenen; willen helen, ergens bij willen horen, zoeken naar antwoorden op (levens)vragen,
zingeving ervaren, ...
Ik zie een oplossing in het creëren van een netwerk van groepen mensen die kunnen dienen als basis
voor een jongere om te ervaren hoe het is om het samen te doen. In eenheid en eigenheid. Holistisch.

Een netwerk voor eenheid en eigenheid

Iedere jongere mens heeft een eigenheid aan talenten en vaardigheden. Ik zie jongeren met verschillende
interesses, en ook zie ik zoveel groepen mensen binnen het netwerk waar die interesses ruimte kunnen
hebben. Zelfs nut kunnen hebben. Ik geloof erin dat als een ‘vastgelopen’ jongere op een plek komt waar
hij/zij zichzelf kan zijn en ruimte krijgt voor de zoektocht naar de eigenheid, dat alles gaat stromen en
vanzelf gaat. Ik ben goed in het spreken met jongeren over wat hen drijft. Ik wil hen koppelen aan plekken
waar ze hun talent kunnen inzetten. Door de ervaring op te doen dat eigenheid welkom en wenselijk is, kan
alles weer gaan stromen. Als je ergens goed in bent en dat wordt gezien, (h)erkend, dan krijgt het waarde en
kan er worden bijgedragen aan het grotere geheel. Het verbinden van jongeren en plekken geeft de
jongeren de mogelijkheid om binnen een veilige bedding te kunnen reizen, leven, ervaren, leren en
bijdragen. De groepen inspireren en bestuiven elkaar. Waar ondersteuning nodig is, kan deze worden
gegeven. Nieuwe contacten met omwonenden en sympathisanten zorgen voor uitwisseling met de
samenleving en maatschappij om bewustwording te vergroten.

Mijn beeld van de toekomst

Over 10 jaar zijn er groepen mensen die met elkaar samenleven, wonen en werken. Er groeit een netwerk
van jongeren die elkaar ondersteunen. Er groeit een netwerk van groepen die zich met elkaar verbinden en
kennis doorgeven.


Een groep bestaat uit verschillende generaties. De jongeren die ooit als ‘vastgelopen’ binnenkwamen zijn
uitgevlogen om hun eigen dingen te doen op verschillende plaatsen in de wereld. Een paar zijn blijven
hangen en hebben zelf kinderen die door iedereen binnen de groep worden grootgebracht.


Ieder heeft eigen kennis en vaardigheden. Kennis wordt doorgegeven en is vrij beschikbaar voor iedereen.
Er wordt voor elkaar gezorgd en ieders bijdrage aan het geheel wordt gewaardeerd. Het individu wordt
gezien als de mens die leert en van wie anderen kunnen leren.


Nieuwe ‘moeilijke, lastige of vastgelopen’ jongeren kunnen komen voor een kortere of langere periode. Ze
komen ‘thuis’ voor hun gevoel en mogen hun rugzak legen. Kijken wat behouden kan worden en wat niet
meer nodig is en dus weg kan. Ervaringen opdoen door te kijken, beleven, voelen, werken, spelen, genieten
en plezier maken. De jongere werkt een afgesproken haalbaar aantal uren per week voor kost en inwoning.


Een eigen plek zoeken binnen de groep of een plan maken en uitvoeren voor een plek elders. Er is ruimte
voor inbreng van eigen ideeën. Er zijn mensen die kunnen helpen met het uitwerken en realiseren van die
ideeën.

Wat ga ik doen en waar zoek ik naar?

Het vertrekpunt is een netwerk in kaart brengen van bestaande groepen en plekken.
Ik zoek specifiek naar plekken die het volgende in zich hebben: een groep mensen die willen kijken vanuit
een holistische visie op het leven.

  • Waar je mag zijn wie je bent

  • Waar je in liefde gewaardeerd wordt voor wie je bent

  • Waar je gezien wordt

  • Waar je gehoord wordt

  • Waar je jezelf mag ontmoeten in de ander

  • Verschillende mensen bijeenbrengen die eenheid nastreven

 

Als eerste stap richt ik mij op Nederland, België en het noorden van Frankrijk. Ik onderzoek of en hoe het
mogelijk is dit netwerk vorm te geven in een concept dat bekendheid kan gaan opbouwen.

Wat betekent het om een locatie te zijn die zich aansluit bij het netwerk?

Aansluiten bij het netwerk betekent een ervaringsplek bieden aan een jongere. Je hebt de wil om een
jongere te verwelkomen en op te nemen in je geheel. Ik zie voor me dat er vanuit het netwerk ook dingen
terug komen. Dat je locatie ook hulp mag vragen bij een taak. Zo ontstaat er een samen. Voor elkaar
zorgen. Een geheel.

Over mij

Mijn belangrijkste waarden zijn:
- Eigenheid
- Eenheid
- Liefde
- Harmonie
- Rechtvaardigheid


Dankbaar voor de vele ervaringen door te doen en te beleven.
Dankbaar voor de bewustwording door te overzien.
Dankbaar voor de ontmoetingen door uitwisseling.
Dankbaar voor de kennis door onderzoek.


Ik wil op een doeltreffende, zinvolle manier jongeren zelfbewustzijn en zelfredzaamheid laten ervaren.
Als lerende leraar wil ik:
- kennis en ervaring doorgeven
- bewustwording van de jongere verbreden
- verbindingen met anderen tot stand brengen
- jongeren op verschillende plekken ervaringen op laten doen
- kennis bundelen

Shan McMullen - februari 2024 - mcmullen.shan@gmail.com

bottom of page